Zapojení dětí do rozhodování

ZAPOJENÍ DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE DO ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V RODINNÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016 realizuje projekt, jehož je naše organizace partnerem.

Cíl projektu:
  • Zajistit, aby opravdové názory dětí v rozvodové řízení byly zjišťovány způsobem odpovídající jejich potřebám.
  • Nalézt překážky, které brání účinné účasti dětí v procesu rozhodování a navrhnout opatření k jejich odstranění či minimalizaci.

Průběh projektu a jeho etapy:

1. Sběr a analýza dat relevantních klientských případů.
2. Vytvoření dvou metodických materiálů pro:
  • Pracovníky státní správy (pracovníky orgánů péče o děti, soudů, soudních znalců apod.)
  • Pracovníky z pomáhajících profesí pracující s dětmi a mladými lidmi.

Obsahem metodik bude zapojení dětí do soudních a správních řízení. Zvláštní pozornost bude věnována úskalím a rizikům v procesu zapojování dětí do rozhodovacích procesů (indikace podporovaných setkávání, zapojení dětí se speciálními potřebami a metoda Sandspiel, která pomáhá dětem vyjádřit svůj názor beze slov formou hry.) Metodiky se také budou zabývat problematikou syndromu zavrženého rodiče, manipulace dítěte rodiči a otázku svéprávnosti a vyzrálosti dítěte.

3. Pilotní ověřování metodických materiálů v praxi a případná revize.

Proběhne v rámci běžné práce s klienty a v rámci programů pro školy a podpůrně-terapeutických skupin pro adolescenty. Děti tak budou participovat na vzniku metodických materiálů.

Výstupy projektu:

  • Navržení zefektivnění systému spolupráce relevantních institucí a organizací.
  • Praktické metodiky a odborná publikace pro odborníky pracující s dětmi.
  • Školení odborníků na téma zapojování dětí do rozhodovacích procesů.
  • Důležitým zdrojem informací budou realizované rozhovory s experty v dané oblasti (soudci, pracovnicemi SPOD, soudními znalci, psychology aj.).