Pro studenty VŠ

PRAXE PRO STUDENTY VŠ

THEIA – krizové centrum, o.p.s. nabízí pro studenty vysokých škol možnost praxe.

Splňujeme podmínky pro získání profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe v rozsahu požadovaném katedrou supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těmto studentům nabízíme v případě volné kapacity individuální praxi.

Logo TF

Naše organizace je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studentům této fakulty, zejména oborům vztahujícím se k sociální práci, nabízíme praxi, potřebnou pro jejich studiu.

Mezi kompetencemi, které u nás mohou studenti získat vybíráme pro příklad :

 • znát a umět použít metody sociální práce
 • získat, zaznamenat a zpracovat informace z různých zdrojů
 • rozumět struktuře, cílům a hodnotám organizace
 • orientovat se v poskytnutých službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti
 • vést klienta k samostatnému rozhodování s porozuměním důsledkům různých rozhodnutí
 • vhodnou formou zprostředkovat klientovi informace
 • orientovat se v dokumentaci vedené na pracovišti, schopnost nalézt v ní potřebné informace
 • poskytnout službu v souladu s dohodnutým postupem
 • objasnit klientovi jeho práva a možné způsoby uplatnění
 • motivovat a vést klienta k rozvíjení jeho schopnost a silných stránek
 • dohodnout s klientem plán a dílčí kroky k dosažení cíle (s ohledem na postoj klienta, zdravotní a sociální aspekty jeho situace a případná rizika)
 • orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách ovlivňujících danou situaci